رفتن مستقیم به محتوا

Resources

What GraphQL resources do you consult?

اولین روش یادگیری

Customize Data
وقتی تازه شروع کردید, برنامه‌نویسی را چگونه یاد گرفتید؟?

سایت‌ها و دوره‌ها

Customize Data
کدام یک از سایت‌ها/دوره‌ها/و... استفاده می‌کنید؟

Podcasts

Customize Data
Which GraphQL-related podcasts do you listen to?

افراد

Customize Data
افرادی که بخاطر کارهایشان آن‌ها را دنبال می‌کنید، می‌خوانید یا می‌خواهید نام ببرید (فیلد آزاد، نام‌ها را با کاما جدا کنید)

Other Surveys

Customize Data
Which other developer surveys do you participate in?

Recommended Resources

GraphQL WTF
GraphQL WTF

GraphQL WTF

Learn something new with GraphQL, every week. Videos, Guides, Courses and training for you and your team. Everything you need in order to take your GraphQL experience to the next level..
Thanks to our partners for supporting us! Learn more.